خـدمـات مـا

شهرک ندای دریا ۲ علاوه بر فروش قطعات ۳۰۰ الی ۱۰۰۰ متری آمادگی همکاری در موارد دیگر نظیر برق رسانی شهرک همچنین طراحی نقشه و پیمانکاری ساخت را دارد.

*برق رسانی به شهرک : این مجموعه امکان انجام مراحل برق رسانی تا ورودی شهرک و سپس تهیه کنتور به صورت مجزا برای هر قطعه زمین را دارا میباشد.

*طراحی نقشه و پیمانکاری ساخت : امکان طراحی و ساخت بنا توسط این مجموعه با توجه به تجارب پیشین (شهرک ساحلی ندای دریا) فراهم میباشد.